Ogłoszenie

Ogłoszenie o konkursie

fot. Muzeum Historii Żydów Polskich

Muzeum Historii Żydów Polskich z siedzibą w Warszawie przy ul. Anielewicza 6 ogłasza konkurs na najem pomieszczenia przeznaczonego na restaurację w budynku muzeum przy ul. Anielewicza 6.

Przedmiotem konkursu jest dokonanie wyboru najkorzystniejszej oferty najmu pomieszczenia o powierzchni 430,14 m² (180,62 m² restauracja i bufet; 62,45 m² weranda; 187,07 m² zaplecze kuchenne) znajdującego się na poziomie 0 (zero) budynku Muzeum.

Sposób uzyskania regulaminu: Podmioty zainteresowane Regulaminem wraz załącznikami oraz złożeniem oferty, proszone są o kontakt pod adres e-mailowy: restauracja@jewishmuseum.org.pl do dnia 3 lutego 2014 r. do godziny 16:00.

Terminy:                                                                                                   

Do dnia 3 lutego 2014 r. do godziny 16:00 należy potwierdzić chęć złożenia oferty i wizji lokalnej w budynku.

Dnia 10 lutego 2014 r. odbędzie się wizja lokalna w budynku. Szczegóły zostaną przesłane podmiotom zainteresowanym.

Do dnia 17 lutego 2014 r. do godziny 16:00 możliwe jest składanie pytań.

Ofertę należy złożyć do dnia 11 marca  2014 r. do godziny 12:00 pod adresem wskazanym w Regulaminie.

Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest m.in:

  1. Złożenie Oferty według wzoru, określonego w Regulaminie, która powinna zawierać oświadczenie, formularz oraz biznesplan wraz z propozycją menu.
  2. Prowadzenie w okresie co najmniej 3 lat przed dniem złożenia Oferty działalności gastronomicznej polegającej na prowadzeniu restauracji obsługującej co najmniej 200 osób dziennie oraz udokumentowane doświadczenie w obsłudze cateringowej konferencji na min. 500 osób.  
  3. Nieprowadzenie wobec Oferenta postępowania karnego, egzekucyjnego, upadłościowego, układowego oraz brak ogłoszenia w stosunku do Oferenta upadłości lub jego likwidacji.
  4. Terminowe uiszczanie przez Oferenta podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków, gdy Oferent uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległości lub wstrzymanie w całości decyzji właściwego organu.
  5. Posiadanie przez Oferenta ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej przez niego działalności gospodarczej, przewidującej limit wysokości ubezpieczenia w wysokości co najmniej 200 000 zł (słownie: dwieście tysięcy złotych).
  6. Posiadanie pisemnych referencji w języku polskim od instytucji i/lub firm, dla których były świadczone usługi gastronomiczne w Polsce lub / i zagranicą.

Ocenie będą podlegały propozycje cenowe dotyczące stawek czynszu, biznesplan oraz projekt menu.

AKTUALIZACJA Z DNIA 17.03.2014 R.

Informujemy, że zgodnie z regulaminem (par. 9 ust. 2) konkurs na najem pomieszczenia przeznaczonego na restaurację w budynku Muzeum przy ul. Anielewicza 6, ogłoszony 27 stycznia 2014 r., został zakończony wynikiem negatywnym z powodu niespełnienia warunków udziału w konkursie przez żadną ze złożonych ofert .

Wkrótce zamieścimy informację o nowym konkursie.